Ułatwienia dostępu

Fundusze europejskie - Polska cyfrowa Herb Powiatu będzińskiego BIP ZSS w Czeladzi  Facebook ZSS w Czeladzi

logo spzPROGRAM - Szkoła Promująca Zdrowie

Nasza szkoła od wielu lat promuje zasadę zdrowego stylu życia podejmując liczne działania z zakresu edukacji zdrowotnej, prowadzone w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Edukacja zdrowotna stanowi ważny element kształcenia i wychowania młodego pokolenia. Propagujemy tę zasadę poprzez uczestnictwo w wielu programach, projektach i kampaniach promujących zdrowy styl życia. Do współpracy zapraszamy wszystkich pracowników szkoły, rodziców i lokalnych przedstawicieli służby zdrowia. Działania, które realizujemy są spójne z koncepcją szkoły promującej zdrowie.

Ponieważ zdrowie jest wartością nadrzędną, społeczność naszej szkoły już w 2006 roku zgłosiła się do udziału w realizacji projektu „Szkoła Promująca Zdrowie”. Jesteśmy placówką, która od wielu lat podejmuje liczne działania w zakresie promowania zdrowego stylu życia, przeciwdziałania nałogom i ryzykownym zachowaniom. Szerokie spektrum naszych działań prozdrowotnych wynika w dużej mierze z charakteru placówki oraz specyficznych potrzeb. Działania te są systematycznie prowadzone przez wychowawców, wszystkich nauczycieli oraz w ramach istniejących zespołów i kół zainteresowań.

Aby w pełni przybliżyć społeczności szkolnej ideę zdrowego stylu życia prowadzone są różnorodne przedsięwzięcia do których zaliczamy m.in.:

 • apele tematyczne,
 • prelekcje profilaktyczne,
 • warsztaty,
 • konkursy,
 • akcje profilaktyczne i proekologiczne,
 • happeningi,
 • spotkania ze specjalistami i znanymi ludźmi,
 • warsztaty kulinarne,
 • turnieje sportowe,
 • wolontariat,
 • kiermasze,
 • gazetki, plakaty informacyjne.

CO TO JEST SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE?

Szkoła promująca zdrowie to szkoła, która we współpracy z rodzicami, uczniami i społecznością lokalną:

 • tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej,
 • zachęca do podejmowania przez jej członków działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzeniu zdrowego środowiska,
 • realizuje działania mające na celu naukę, poprawę i utrwalenie pożądanych zachowań i przyzwyczajeń zdrowotnych,
 • kształtuje umiejętność dbania o własne zdrowie przez całe życie.

KONCEPCJA SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

Koncepcja szkoły promującej zdrowie narodziła się w Europie w połowie lat 80 dwudziestego wieku. W 1991 r. Światowa Organizacja Zdrowia zaproponowała Polsce realizację projektu: „Szkoła promująca zdrowie”. W 1992 r. utworzona została Europejska Sieć Szkół Promujących Zdrowie. Polska przystąpiła do niej i tak stopniowo w całym kraju szerzona była idea szkół promujących zdrowie. Ruch szkół promujących zdrowie rozwija się w Europie i obejmuje obecnie 45 krajów stowarzyszonych w Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, którym wspólnie patronuje Światowa Organizacja Zdrowia, Rada Europy i Komisja Europejska.

W tworzeniu Szkoły Promującej Zdrowie współuczestniczą:

 • uczniowie,
 • nauczyciele,
 • rodzice,
 • inni pracownicy szkoły,
 • inne osoby ze społeczności lokalnej.

MODEL SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

W modelu SzPZ uwzględniono trzy poziomy:

 1. Warunki dla tworzenia SzPZ.
 2. Główne obszary działań.
 3. Oczekiwane efekty.

tabelka spz

Standardy Szkoły Promującej Zdrowie:

 1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.
 2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.
 3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.
 4. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.

Cele podejmowanych działań:

 • stwarzanie warunków do kształtowania zdrowego stylu życia oraz harmonijnego rozwoju,
 • współpraca szkoły z rodziną i personelem medycznym (lekarzem, higienistką, stomatologiem, dietetykiem),
 • uświadomienie własnej odpowiedzialności za stan i ochronę swojego zdrowia,
 • kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych,
 • kształtowanie w szkole środowiska wspierającego edukację zdrowotną,
 • zaangażowanie uczniów w proces edukacji o zdrowiu,
 • dostarczanie wiedzy na temat szkodliwości stosowania używek,
 • budowanie zdrowego środowiska fizycznego w szkole,
 • rozwijanie umiejętności życiowych sprzyjających zdrowiu fizycznemu, psychicznemu oraz społecznemu i duchowemu,
 • rozbudzanie potrzeby podejmowania działań na rzecz zdrowego środowiska,
 • dostrzeganie przez młodego człowieka potrzeby dokonywania odpowiedzialnych wyborów,
 • kształtowanie przekonania, że szkoła to miejsce pracy, w którym należy dbać o dobre relacje i samopoczucie wszystkich jej członków.

Podstawowe zadania:

 • propagowanie zdrowego stylu życia,
 • tworzenie nawyków prozdrowotnych,
 • wychowanie ucznia, który radzi sobie z problemami, nawiązuje pozytywne relacje z otoczeniem, akceptuje samego siebie,
 • uświadamianie uczniom, rodzicom i nauczycielom zagrożeń związanych z zachowaniami ryzykownymi,
 • współpraca z instytucjami wspierającymi działalność profilaktyczną (policja, straż miejska, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, stacja Sanepid, sąd rejonowy, przychodnie),
 • wspieranie rodziców w zakresie poszerzania ich wiedzy na temat profilaktyki prozdrowotnej,
 • dbałość o środowisko fizyczne szkoły.

Certyfikaty:

Certyfikat Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie naszej szkole przyznano już w 2009 roku. Obecnie posiadamy Certyfikat 2 stopnia Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie przyznany do 30 wrzesień 2022.

W BIEŻĄCYM ROKU SZKOLNYM NASZA SZKOŁA ROZPOCZĘŁA STARANIA O PRZYZNANIE KRAJOWEGO CERTYFIKATU SZKOŁY SPECJALNEJ PROMUJĄCEJ ZDROWIE.

ZESPÓŁ DO SPRAW PROMOCJI ZDROWIA

W skład zespołu wchodzą w roku szkolnym 2021-2022:

 • Edyta Zawierucha - koordynator
 • Członkowie zespołu:
 • Anna Umińska
 • Joanna Ziółkowska
 • Sylwia Zientarska
 • Aneta Michniewska
 • Pielęgniarka szkolna: Katarzyna Janikowska

DOKUMENTY

 

Back to top