Ułatwienia dostępu

Fundusze europejskie - Polska cyfrowa Herb Powiatu będzińskiego BIP ZSS w Czeladzi  Facebook ZSS w Czeladzi

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy przeznaczona jest dla uczniów, którzy ukończyli szkołę podstawową i posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Okres nauki trwa 3 lata. Edukacja uczniów polega na całościowej i jednoczesnej realizacji funkcji dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i profilaktycznej szkoły, z uwzględnieniem  specyficznych form i metod pracy oraz zasad nauczania.

Głównym celem edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną jest efektywne przygotowanie uczniów do dorosłości. Jesteśmy zdecydowanie nastawieni na kształtowanie kompetencji społecznych, zawodowych i komunikacyjnych, które jako istotne priorytety edukacyjne, pomogą w przyszłości naszym podopiecznym na możliwie samodzielne i niezależne funkcjonowanie. Program nauczania w naszej Szkole Przysposabiającej do Pracy składa się z następujących bloków przedmiotów objętych podstawą programową:

 • Funkcjonowanie osobiste i społeczne - uczniowie doskonalą i poszerzają wiadomości i umiejętności zdobyte na wcześniejszych etapach edukacyjnych. Treści kształcenia obejmują czytanie, pisanie, działania arytmetyczne, posługiwanie się pieniędzmi, jednostkami miar, a także wiadomości przyrodnicze oraz wiedzę o człowieku. Ponadto przygotowują się do pełnienia różnych ról społecznych w dorosłym życiu, uczestnictwa w życiu kulturalnym i sportowym, uczą się dbania o zdrowie oraz korzystania z systemu wsparcia.
 • Zajęcia rozwijające komunikowanie się - uczniowie rozwijają umiejętności skutecznego porozumiewania się z otoczeniem, społecznie akceptowalnego wyrażania swoich potrzeb, posługiwania się nowoczesnymi technologiami w celach komunikacyjnych.
 • Zajęcia kształtujące kreatywność - służą rozwijaniu wrażliwości polisensorycznej, kreatywności, sprawności manualnej i poczuciu estetyki poprzez malarstwo, grafikę i sztukę.
 • Przysposobienie do pracy - uczniowie nabywają wiedzę i praktyczne umiejętności związane z pracą  zawodową i rynkiem pracy.

Treści kształcenia przedmiotu, które można realizować z uczniami bez względu na rodzaj niepełnosprawności, składają się z pięciu uniwersalnych obszarów:

 • zajęcia kulinarne,
 • technologia informacyjna i prace biurowe,
 • gospodarstwo domowe,
 • aktywność na rynku pracy,
 • rękodzieło.

Różnorodność realizowanych działań ma na celu rozwijanie autonomii i kompetencji zawodowych uczniów z niepełnosprawnością.

 • Wychowanie fizyczne – uczniowie usprawniają obniżone funkcje ruchowe oraz rozwijają sportową rywalizację.
 • Rewalidacja indywidualna - zajęcia te wspomagają rozwój uczniów, usprawniają zaburzone funkcje, rozwijają i podnoszą na wyższy poziom zdobyte wcześniej umiejętności.

Uczniowie mogą również uczestniczyć w zajęciach z religii lub etyki.

 

Back to top