Ułatwienia dostępu

Fundusze europejskie - Polska cyfrowa Herb Powiatu będzińskiego BIP ZSS w Czeladzi  Facebook ZSS w Czeladzi

EFS_POZIOM_kolor.jpg

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej
Wielozmysłowe poznawanie świata w Zespole Szkół Specjalnych w Czeladzi

Projekt realizowany w ramach Poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Okres realizacji projektu:  01.01.2021 r. do 30.09.2022 r.

Wartość projektu: 244 129,70 zł w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 207 510,24 zł.

Celem głównym projektu jest podniesienie efektywności działań edukacyjnych prowadzonych w Szkole Podstawowej nr 6 im. M. Grzegorzewskiej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Czeladzi w powiązaniu z rozwojem wśród 40 uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy oraz pokonywaniem niepowodzeń szkolnych i stymulowaniem rozwoju poznawczego adekwatnie do specyficznych potrzeb rozwojowych uczniów z niepełnosprawnościami. Stan ten zostanie osiągnięty poprzez organizację dodatkowych zajęć wyrównawczych z matematyki, języka angielskiego oraz przedmiotów przyrodniczych a także doradztwa edukacyjno – zawodowego i zajęć specjalistycznych.

Zaplanowano następujące formy wsparcia:

Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe

Rok szkolny 2020/2021

 • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki „Matematyka wokół nas”-2 gr.
 • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z biologii „Ciekawy świat roślin i zwierząt”- 2 gr

 • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z fizyki „Fizyka na co dzień”-1 gr

 • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z j.angielskiego „English is fun”-1 gr

Rok szkolny 2021/2022

 • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki „Matematyka wokół nas”-2gr

 • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze. z geografii „Podróż przez świat”- 2 gr

 • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z chemii „Ciekawe doświadczenia chemiczne”- 1 gr

 • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z j.angielskiego „English is fun”- 1 gr

Zajęcia specjalistyczne

Rok szkolny 2020/2021

 • Muzykoterapia -2 gr.

 • Trening Umiejętności Społecznych TUS - 2 gr.

 • Terapia Biofeedback – zajęcia indywidualne dla 8 uczniów w wymiarze 15h dla każdego ucznia

Rok szkolny 2021/2022

 • Muzykoterapia -1 gr.

 • Trening Umiejętności Społecznych TUS - 3 gr.

 • Terapia Biofeedback – zajęcia indywidualne dla 8 uczniów w wymiarze 15h dla każdego ucznia

Zajęcia inne

 • zajęcia z doradztwa eduakcyjno – zawodowego dla 13 uczniów najstarszych klas

 • Zajęcia terapeutyczne w Sali Doświadczania Świata dla 20 dzieci podzielonych na 4 grupy w wymiarze 15h.

Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Zakup wyposażenia szkolnej pracowni matematyczno –przyrodniczej

Utworzenie Sali Doświadczania Świata

ZOBACZ PLAKAT PROMUJĄCY PROJEKT „Wielozmysłowe poznawanie świata w Zespole Szkół Specjalnych w Czeladzi”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 

Back to top